Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 20 februari 2020 om 20:00 uur in de Service Course van Metec-TKH Continental Cycling Team. Het adres hiervan is Simon Stevinstraat 7, 4004 JV Tiel (Kellen).

Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
• Gebruik groepsapp van De Batauwers.
• Omgaan met de privacy van de leden bij ongevallen.
4. Notulen Algemene ledenvergadering 21-02-2019, zie bijlage.
5. Jaarverslag secretaris.
6. Jaarverslag penningmeester.
7. Jaarverslag kascontrolecommissie.
8. GEJO Kersentocht en Emmi Fondütocht.
• Verslag en intekenlijst vrijwilligers voor beide tochten.
9. Verkiezing bestuursleden.
• Periodiek aftredend: Eric Stolwijk (herkiesbaar)
10. Verkiezing reservelid kascontrolecommissie.
• Periodiek aftredend: Peter van Rosmalen (niet herkiesbaar)
11. Kledingcommissie (ontmanteld)
12. Verkiezing commissies.
13. Vaststelling begroting 2020.
14. Vaststelling contributie 2021.
• Voorstel tot innen contributie via NTFU platform.
15. Voorstel tot royement van clubleden, die hun contributie niet betaald hebben.
16. Evalueren woensdagavondtrainingen en eventueel aanpassen.
17. Programma 2020.
• Voorstel zondagse clubtochten Easy Riders.
Marinus van den Broek en Bart Jan van der Kolk.
18. Huldigingen.
19. Rondvraag.
20. Sluiting.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account