Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 20 februari 2020 om 20:00 uur in de Service Course van Metec-TKH Continental Cycling Team. Het adres hiervan is Simon Stevinstraat 7, 4004 JV Tiel (Kellen).

Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
• Gebruik groepsapp van De Batauwers.
• Omgaan met de privacy van de leden bij ongevallen.
4. Notulen Algemene ledenvergadering 21-02-2019, zie bijlage.
5. Jaarverslag secretaris.
6. Jaarverslag penningmeester.
7. Jaarverslag kascontrolecommissie.
8. GEJO Kersentocht en Emmi Fondütocht.
• Verslag en intekenlijst vrijwilligers voor beide tochten.
9. Verkiezing bestuursleden.
• Periodiek aftredend: Eric Stolwijk (herkiesbaar)
10. Verkiezing reservelid kascontrolecommissie.
• Periodiek aftredend: Peter van Rosmalen (niet herkiesbaar)
11. Kledingcommissie (ontmanteld)
12. Verkiezing commissies.
13. Vaststelling begroting 2020.
14. Vaststelling contributie 2021.
• Voorstel tot innen contributie via NTFU platform.
15. Voorstel tot royement van clubleden, die hun contributie niet betaald hebben.
16. Evalueren woensdagavondtrainingen en eventueel aanpassen.
17. Programma 2020.
• Voorstel zondagse clubtochten Easy Riders.
Marinus van den Broek en Bart Jan van der Kolk.
18. Huldigingen.
19. Rondvraag.
20. Sluiting.

BACK